Menu Navigation

افزایش طول نوردهی در فصل پاییزو زمستان در سالنهای فنچ

در سالنهایی که در این فصلها در حال تولید می باشند باید بخاطر اینکه طول روز کاهش پیدا می کند و جوجه ها نمی توانند گرسنگی را در تایم شب تحمل کنند باید تایم روشنایی را از ساعت 5 عصر تا 10 شب افزایش دهید تا مولدها تایم کافی برای تغذیه جوجه ها داشته باشند. که این عمل را باید به شکل ذیل انجام دهید.
الف : استفاده  از لامپ های تایمری به شکلی که تایم خاصی کم نورتر شود وبه آرامی خاموش شوند در سالنها استفاده کنید به شکلی که در زمستان وقتی ساعت 5 هوا تاریک می شودروشن شود وتا ساعت 10 شب و به آرامی خاموش شود تا فنچ ها عادت کرده و سر ساعت مشخص روی جوجه ها و تخم ها بخوابند و از تلفات جوجه و مرگ جنین در تخم جلو گیری شود ( هرگز از عمل روشن و خاموش کردن لامپ استفاده نکنید چون بخاطر زیاد بودن تعداد جفتها بعد از خاموشی برخی بیرون مانده و جوجه هایا جنین در تخم های آنها تلف می شوند)

ب: راه دوم وقتی که در پاییزو زمستان روز به پایان رسید بگذارید فنچ ها استراحت کنند تا ساعت 12 شب دو باره برق ها را برای آنها روشن کنید و بگذارید آنها به تغذیه مشغول شوند و جوجه ها را سیر نمایند تا طلوع افتاب صبح (این روش معمولتر است )

د:مواظب باشید روشن بودن مداوم برق به مرور در راندمان تولید شما تاثیر منفی داشته و موجب بیماری، استرس و عصبی شدن فنچ ها خواهد شدیکی از علل پرکندن فنچ ها همین علت می باشد
 

.

ارتباط با ما