Menu Navigation

*دمای بالا

اگر جوجه زودتر از موعد از تخم خارج شود مربوط به دمای بالاست و باید دمای انکوباسیون را کاهش داد.

*دمای پائین

در صورتی که جوجه ها  دیر تر از موعد مقرر از تخم خارج شوند یکی از اصلی ترین علل آن دمای پایین موجود درسالن ها می باشد.

 

ارتباط با ما