Menu Navigation

تعیین جنسیت فنچ ها

تعیین جنسیت در فنچ های زبرا یکی از مسائلی است که باید در سالنها رعایت شود.

نشانه های فنچ نر :

الف: خطهای سیاه روی سینه

ب:گونه های قرمز گونه در دو طرف صورت

ج:نوک قرمز

د:آواز خوان

نشانه های فنچ های ماده :

الف: خطهای مشکی عمودی در کنار چشم ها

ب: رنگهای ساده و یکسان سفید و خاکستری

ج:نوک آنها قرمزکم رنگ

 

 

ارتباط با ما