Menu Navigation

سالن بندی :

1-جدا سازی سالن به فضاهای 10 متر مربع  در ارتفاع 2 متر

چرا باید سالنهای خود را به فضاهای 10 متر مربعی استاندارد بین المللی تقسیم کنید.

الف: کنترل بیماری گله فنچ ها

ب: کنترل تولید هر سالن و پالایش فنچ ها

ج: بر قراری تعادل گله از نظر نسبت ماده ها به نرها

د: قلمرو گیری نرها و کاهش درگیری و نزاع های خونین این پرنده که موجب مرگ جوجه های کوچک می شود.

و: پایش مولدها و خروج مولدهای عقیم از گله

2- در هر فضای 10 متر مربعی در ارتفاع 2 متر می توانید با توجه به پراکندگی لانه ها بین 100 الی 150 جفت مولد را نگهداری کنید.

3- ارتفاع سالنها نباید بیشتر از  2متر باشد چون در جدا سازی جوجه ها با مشکل مواجه خواهید شد.

4- برای سالن بندی حتما از توری های پلاستیکی استفاده کنید چون هم قابل شستشو می باشند هم اینکه در صورت جهش پرنده در سالن موجب صدمه دیدن آنها نخواهدشد.

5-تا جایی که امکان دارد در سالنهای خود از چوب استفاده نکنید و اگر ناچارا این کار را انجام می دهیدحتما چوبها را بارنگ روغن یا قیر رنگ آمیزی کنید تا مکانهای لانه گذاری درشیارهای چوب هابرای شپشک و میلبه از بین روند.

  1. بهترین ابزار برای سالن بندی آهن الات می باشد و توری های پلاستکی

سالن فنچ

 

 

 

 

ارتباط با ما