Menu Navigation

شرایط شروع تولید فنچ زبرا ....

1- ابتدا شناخت بازار در حوزه خرید و فروش این پرنده ،بررسی پرنده فروشی ها و بازار های بزرگ این پرنده در کشور ،مذاکره با دلالان و پرورش دهنگان این پرنده

2- بررسی استان یا شهر برای نزدیکی به بازار خرید و فروش عمده این پرنده در کشور مثل اراک ،قم ،کاشان ،تهران ،شیراز و...

3-بررسی هزینه های جاری تولید مثل هزینه ارزن و سایر مورادتغذیه

4- بررسی مکان یا سالن تولید از نظر شرایط دما ،نور و تردد و بررسی مزاحمت صدا و بو این پرنده برای همسایگان

5-سالن بندی طبق استاندادردهای مورد نظر

6- آشنایی با پرندگان زینتی خصوصا فنچ

7-علاقه مندی به پرندگان

8-خرید موفق مولد فنچ برای تولید

9-پایش مولدها و واکسناسیون کردن آنها

10-لانه گذاری مناسب و ابزار لانه سازی

11-شناخت بیماری ها ونحوه مصرف دارو در زمان بیماری

12- نحوه جدا سازی جوجه ها از گله

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما