Menu Navigation

مدفوع (فضله) خوری در فنچ ها:

اتفاقی که ممکن است برای هر کسی که فنچ داره بیفته و فنچ هاش شروع کنه به خوردن مدفوع خودش که واقعا ناراحت کننده و نگران کنندست.

علت:

اگر فنچ جوجه باشد و هنوز توانایی دون خوردن نداشته باشد صرفا برای سیر کردن شکم است.

راه حل:

دادن غذاهای نرم مثل هویج رنده شده و تخم مرغ و...به جوجه ها

در صورتی که فنچ بالغ باشد:

علت:

کمبود ویتامین و کلسیم علت اصلی.

دادن تخم مرغ و هویج رنده شده و استفاده از مولتی ویتامین برای جبران کمبود ویتامین.

گذاشتن کف دریا در قفس و یا پوست تخم مرغ آسیاب شده در داخل سالنها .

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما