Menu Navigation

لانه گذاری برای فنچ ها

شایان ذکر است فنچ ها لانه هایی را دوست دارند که در زمان تخم گذاری محفوظ باشدیعنی  هیچ گونه دیدی در آن نداشته باشند و هیچ پرنده یا مزاحمی نتواند براحتی وارد لانه شود .

ابعاد لانه ها نباید کمتر از 10*10*10 باشد.(طول،عرض و ارتفاع)چون این پرنده به تعدادبالایی تخم گذاری می نماید و قطعا لانه های کوچک باعث مرگ جوجه ها یا  خرابی تخم ها خواهد شد.

فنچ ها از لانه هایی استقبال که در ارتفاع های بالا قرار گرفته باشدپس بایدلانه گذاری خود را درسالنهای طراحی شده از  ارتفاع یک متر به بالا نصب نماییدو حدالامکان پشت به نور خورشید قرار گیرند.

 

ارتباط با ما