Menu Navigation

هر گونه نوسان دما در سالنها در تمام فصول عواقب ذیل را بهمراه خواهد داشت:

1- پرریزی ناگهانی مولدها در سالن

2- عدم تخم گذاری

3- عدم خوابیدن روی نخم ها

4- افزایش یا کاهش شدید تغذیه ارزن یا سایر رژیم غذایی

5-تلفات شدید جوجه ها

 

 

ارتباط با ما