Menu Navigation

 (نكاتی در مورد كبدچرب در فنچ ها )

*فنچ های سالنی بعلت تغذيه پركالري (پر انرژی و چرب) و تحرک كم،در صورتی که بنا هر دلیلی سالن کوچک تر از حد مورد نظر باشد به این بیماری دچار می شود.

یکی از عللی که باید سالن ها ۱۰متر مربع باشند

*مولدهای ماده بيش از نر درگير اين بيماري است.

*تغيير رنگ در پرها ازنشانه های اين بيماری هست.

*پرها كدرشده وبا شفافيت كمتر و پوست خشك و خارش زياد نيز از علائم اين بيماري است.

*رشد بيمارگونه و گاهی سریع و بدشکل در منقار،پنجه وناخن فنچ ديده مي شود.

 و نيز لكه های منقار نيز دراين بيماری شايع است.

که باعث عدم امکان تغذیه جوجه ها شده و ناخن ها باعث پرتاپ جوجه های گوشتی به بیرون از لانه و یا زخمی شدن آنها خواهد شد.

*انعقاد خون با تاخير انجام شده و به هر علتی فنچ زخمی شود براحتی خون آن قطع نخواهدشدو حتی در بیشتر مواقع موجب مرگ فنچ می شود.

*بزرگ شدن كبد،سبب فشار بردستگاه تنفسی وآسيب پذيری اين قسمت خواهد شد

گاهی تولید کنندگان فکر می کنند که فنچ سرما خورده است بخاطر تغییر صدای فنچ

 

 

 

 

 

ارتباط با ما